choir

第86屆獻唱詩班:

日期詩班第1首第2首
8月1日 循道衞理聯合教會九龍堂聯合詩班 禱告及主領我(廣東話) 全然聖潔主(廣東話)
8月2日 基督教香港崇真會聯合詩班 十架之大能(廣東話) 在主褢快樂(客家話)
8月3日 宣道會北角堂詩班 主永遠可靠(廣東話) 怎能不歌唱(廣東話)
8月4日 中華基督教會公理堂詩班 當讚美耶和華(廣東話) Shine, Jesus, Shine(英語)
8月5日 香港九龍塘基督教中華宣道會詩班 凡為主忠心至死(廣東話) Faithful Servant(忠心僕人)(英語)
8月6日 播道會港福堂聯合詩班 我主、我神(普通話)  
8月7日 香港靈糧堂詩班 我寧願有耶穌(普通話) 你就是真神(普通話)
8月8日 樂頌聖詠團 及 愛加倍國際愛聾協會詩班 若你曾愛主(廣東話)(手語) I give you praise(英文)(手語)
8月9日 九龍城浸信會詩班 O Come Let Us Sing(英語) 清晨喜樂(普通話)
8月10日 欣樂詠團 愛的勸勉(廣東話) 每一天(廣東話)